Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: CrossFit Moves – September 2016

Algemeen

Op alle door CrossFit Moves gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit Moves

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Moves. CrossFit Moves is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Moves te zijn ontvangen.

Lidmaatschap

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur. Het contract gaat in op de datum van inschrijving en wordt maandelijks betaald voor de duur van het aangegane contract. Abonnementen worden vooruit betaald voor een gehele maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit Moves worden overgedragen.

Lidmaatschapsgelden

Bij contante betaling of overboeking dient de maand vooruit te betaald. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van domiciliering plaatsvindt, zal deze op of rond op datum van de eerste aankoop voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Moves een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit Moves te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Moves over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Moves over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Moves in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Moves is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Privacy

CrossFit Moves is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging lidmaatschap
Lidmaatschap voor 12, 6 en 3 maanden:
Indien ik mijn lidmaatschap niet stopzet, wordt mijn lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor dezelfde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Opzegging dient via email te gebeuren naar het emailadres info@crossfitmoves.be.

Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van twintig kilometer van de CrossFit Moves gym. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit Moves bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

Ziekte ,blessures en langdurige vakantie (minimum 1 maand)

In geval van een langdurige blessure, ziekte of vakantie waardoor men minimum 1 maand niet aan fitness kan / mag doen, kan met toestemming van CrossFit Moves het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

Openingstijden

CrossFit Moves is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Moves is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Moves is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributiegelden.

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Moves te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Moves kosten dient te

maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Personal training

CrossFit Moves biedt privé begeleiding aan in de vorm van personal training, tegen betaling. De diensten van de personal trainers zijn niet bij het abonnement inbegrepen.

Aansprakelijkheid

CrossFit Moves, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Moves of haar leidinggevenden.

CrossFit Moves, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Moves of haar leidinggevenden.

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Moves, is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Moves aangerichte schade.

CrossFit Moves box rules

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekeninghoudend met de geldende huisregels. Deze box rules zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.

U dient zich te houden aan de door CrossFit Moves gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Moves gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

Deelname aan de training

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal 60 minuten voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: www.crossfitmoves.be of via de WOD APP applicatie. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

Annulering deelname training

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via www.crossfitmoves.be of via de WOD APP applicatie, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Als een lid zich herhaaldelijk niet uitschrijft is CrossFit Moves gerechtigd zijn/haar abonnement voor een week te schorsen.

Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door CrossFit Moves opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Moves is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Moves te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Moves beoordeeld en beslist.